договір публічної оферти про надання послуг
м. Київ
2020 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ревенью Промоушен», в особі директора Орловської К.В., далі за текстом - «Виконавець», яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (далі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни та визначення

З метою виконання Договору Сторони погодилися використовувати наступні терміни та визначення:

1.1. 1. Спектакль-променад «Remote Kyiv» — це спектакль-подорож (аудіо-вистава) за маршрутом, що проходить по вулицям міста Києва, яка триває приблизно 120 хвилин (надалі – Спектакль).

1.2. Учасник (Учасники) - фізична (-і) особа (-и), які мають брати або беруть участь у Спектаклі під час конкретного Сеансу.

1.3. Сеанс - конкретний проміжок часу, коли відбувається вистава.

1.4. Правила участі - правила Спектаклю, що є невід'ємною частиною Договору і розміщені на сайті www.uzahvati.com.ua.

1.5. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти, даного Договору та Правил участі.

1.6. Сайт виконавця - www.uzahvati.com.ua.

2. Предмет договору

3.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Учасником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.

3.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Учаснику інтелектуальні та інші розважальні послуги - Спектакль.

3.3. Послуги надаються виключно після Акцепту.

3.4. Акцептом вважається підписання Анкети (додаток №2).

3. Вартість Послуг та умови оплати

3.5. Вартість Послуг, правила оплати Послуг, а також знижки на Послуги зазначені на сайті.

3.6. Повернення вартості оплаченого Спектаклю можливий тільки в разі неможливості надання Послуг з вини Виконавця. В інших випадках (у тому числі, коли Учасник відмовляється в односторонньому порядку від заброньованого і оплаченого Спектаклю або не являється на Сеанс в заброньований час), така відмова є порушенням Договору і не тягне за собою повернення сплачених грошових коштів.

4. Права і обов'язки Виконавця

Обов'язки Виконавця:

4.1. Належним чином надати Послуги за Договором.

4.2. Забезпечити проведення вступного інструктажу про правила участі в Спектаклі.

4.3. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Учасником, якщо протягом 1 (однієї) доби з моменту закінчення надання Послуг Виконавець не отримав від Учасника письмових мотивованих заперечень. Після закінчення терміну, зазначеного вище, претензії Учасника щодо недоліків

Послуг, в тому числі за кількістю (об'ємом), вартості та якості не приймаються Виконавцем та не розглядаються.

Права Виконавця:

5.5. Самостійно визначати способи та методи надання Послуг.

5.6. Відмовити Учаснику в проведенні Спектаклю, якщо Учасник не з'явився в заброньований або оплачений ним час Сеансу.

5.7. Відмовити Учаснику в участі у Спектаклі на свій розсуд без пояснення причин, за умови повернення суми авансу за послуги (якщо такий аванс був сплачений).

5.8. Відмовити Учаснику в участі у Спектаклі, якщо він знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції та /або цей факт може заважати іншим Учасникам належним чином отримувати Послуги.

5.9. У будь-який момент на свій розсуд зробити зупинку Сеансу з метою озвучити Учасникам попередження в разі, якщо Учасники роблять дії, які ведуть / можуть привести до псування майна Виконавця та/або які загрожують життю та здоров'ю Учасників.

5. Права та обов'язки Учасника

Обов'язки Учасника:

5.1. Виконувати всі свої обов'язки за Договором, в тому числі, дотримуватися Правил участі у Спектаклі.

5.2. Своєчасно здійснювати оплату Послуг.

5.3. Забезпечувати дотримання громадського порядку і норм поведінки, в тому числі, по відношенню до інших учасників, співробітників Виконавця, майна Виконавця, не створювати ситуації, що тягнуть небезпеку для свого життя та здоров'я, а також усіх оточуючих.

5.4. Забезпечити умови для своєчасного надання інструктажу не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку Сеансу.

5.5. Забезпечити супровід дітей у віці до 12 років протягом Спектаклю (батьками, або іншими уповноваженими особами). Сторони окремо визначають, що Виконавець в будь-якому випадку не може нести і не несе ніякої відповідальності за зазначених дітей у віці до 18 років.

5.6. Учасник несе повну матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця і зобов'язаний відшкодувати вартість зіпсованого майна протягом 7 (семи) календарних днів з моменту псування. При цьому наявність вини доведенню не підлягає. Належним доказом вини Учасника є факт псування майна Виконавця під час Сеансу, проведеного в рамках надання Послуг.

5.7. У разі, якщо з вини Учасника виникне неможливість надання Виконавцем послуг для інших учасників (проведення Спектаклю для учасників іншої команди), Учасник несе обов'язок оплати усіх відповідних скасованих Сеансів протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від Виконавця.

5.8. Учасник несе повну відповідальність за дотримання норм безпеки та за завдану собі чи іншими особам шкоду здоров'ю або життю. У разі настання нещасних випадків під час проведення Спектаклю, Учасник погоджується на відшкодування будь-якої завданої шкоди за власний рахунок.

Права Учасника:

5.9. Учасник має право вимагати від Виконавця належного надання Послуг.

5.10. Учасник має право на отримання вступного інструктажу про правила участі в Спектаклі.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Учасника в разі неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, порушення Правил участі, недотримання правил, роз'яснених під час вступного інструктажу відповідно до п. 5.2 Договору, а також порушення інших вказівок співробітників Виконавця, які можуть виникнути під час участі в Спектаклі, в разі участі в Спектаклі дітей до 12 років всю відповідальність за них несуть їх супроводжуючі (батьки, або інші уповноважені представники).

6.3. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Учасника в разі нанесення шкоди самим Учасником собі або іншій особі.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі Учасника.

6.5. Учасник повністю несе відповідальність за своє життя та здоров'я та/або здоров'я інших учасників (у разі вчинення дій, що суперечать Правилам, цьому Договору та інструкціям представників Виконавця). Виконавець не може нести і не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з будь-яким погіршенням здоров'я Учасника або травми, які є результатом недотримання Договору, Правил участі, правил, роз'яснених під час вступного інструктажу відповідно до п. 5.2 Договору, а також інших вказівок представників Виконавця.

6.6. Учасник погоджується з тим що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди, заподіяної здоров'ю Учасника або іншим особам при наданні Виконавцем Послуг належним чином.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності в разі, якщо невиконання або неналежне виконання ними своїх зобов'язань за Договором буде пов'язано з обставинами, що не залежать від їх волі: природних явищ (землетрусів, повеней, епідемій), дій державних органів тощо. Сторона зобов'язана негайно після настання зазначених обставин повідомити іншу сторону про неможливість виконання Договору і підтвердити документально факт настання зазначених обставин. Невиконання умов цього пункту тягне для сторін обов'язок по відшкодуванню збитків, пов'язаних з невиконанням умов Договору.

7. Термін дії Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту. Акцепт може бути здійснений шляхом заповнення, підписання та передачі Клієнтом Виконавцю письмового Акцепту (Анкети Учасника), зразок знаходиться на сайті Виконавця.

7.2. Договір може бути розірваний з підстав, зазначених у чинному законодавстві України, а також:

7.2.1. З ініціативи Виконавця - при порушенні Учасником п. 5.1-5.8 Договору.

7.2.2. З ініціативи Учасника - в разі скасування бронювання Спектаклю. У зазначеному випадку сплачений Учасником аванс поверненню не підлягає.

8. Прикінцеві положення

8.1. Виконавець не приймає на себе ніяких умов і зобов'язань щодо предмета Договору, крім зазначених у ньому.

8.2. Питання, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.3. У разі виникнення суперечок і розбіжностей Сторони докладуть усіх зусиль, щоб усунути їх шляхом переговорів.

8.4. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей шляхом переговорів або в претензійному порядку, Сторони мають право передати спір на розгляд до суду за місцем знаходження Виконавця.

8.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

8.6. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця та публікуються на Сайті Виконавця.

8.7. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

8.8. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Учасників.

8.9. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

8.10. Виконавець гарантує, що всі відомості про Учасника, що містять лікарську, адвокатську, комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.11. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для їх виконання та дотримання.

ТОВ «РЕВЕНЬЮ ПРОМОУШЕН»

01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 21,

нежиле приміщення 2

ЄДРПОУ 40112778

р/р UA863510050000026004590417700 в ПАТ «Укрсиббанк»

МФО 351005

Директор ___________ Орловська К.В.

Додаток №1 до договору публічної оферти

Правила участі в Спектакль-променаді «Remote Kyiv»:

1. Дані правила є невід'ємною частиною договору публічної оферти, що розміщенні на сайті Виконавця www.uzahvati.com.

2. Підписуючи Анкету (додаток №2) учасника ви підтверджуйте своє ознайомлення з договором публічної оферти та правилами участі в Спектаклі.

3. Спектакль-променад «Remote Kyiv» — це спектакль-подорож (аудіо-вистава) за маршрутом, що проходить вулицями міста Києва, який триває приблизно 120 хвилин. Послуга спектаклю полягає в наданні Вам в тимчасове користування навушників та приймача, а також трансляції через навушники та приймач аудіо-вистави — сюжетного літературно-музичного твору.

4. Послуга може бути використана Вами протягом і виключно при здійсненні пішої прогулянки по заданому в аудіо-виставі маршруту, за умови взяття Вами на себе будь-яких ризиків негативного впливу навколишнього середовища та самостійної відповідальності за своє переміщення під час прослуховування спектаклю.

5. Під час спектаклю Вам надаються навушники та приймач. По завершенню спектаклю їх потрібно повернути Виконавцю. Поки обладнання у Вас, Ви несете за нього повну майнову відповідальність. Якщо при отриманні Вами обладнання виявиться його несправність, то таке обладнання підлягає заміні.

6. Підписанням даної Анкети Ви підтверджуєте отримання однієї пари навушників та одного приймача.

7. Під час спектаклю Ви зобов'язуєтесь НЕ здійснювати дії, пов'язані з ризиком для Вашого життя та здоров'я, не вчиняти дії, які порушують громадський порядок або санітарні норми, а також не вчиняти дії, які порушують функціональність та збереженість об'єктів життєзабезпечення або зв'язку, не вчиняти дії, що заподіюють шкоду зеленим насадженням та створюють перешкоди руху пішоходів або транспортних засобів, або доступу громадян до житлових приміщень або об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури. Ви несете будь-яку відповідальність, передбачену законодавством, за порушення вказаних вище зобов'язань. Крім того, перебування на вулицях міста ніколи не буває повністю безпечним. Ваша поведінка та Ваші дії — це повністю Ваш ризик та відповідальність, як і в будь-який інших день, не пов'язаний з проведенням нашого спектаклю.

8. Виконавець ніяким чином не готував вулиці міста (міський простір) спеціально і завчасно для цілей проведення спектаклю. Пішоходи та автотранспорт (водії) будуть поводитись як звичайно. Вам потрібно буде дотримуватись та виконувати всі правила дорожнього руху та загальноприйняті норми безпеки — без виключення. Ви маєте самостійно контролювати навколишню обстановку. Будьте уважні.

9. Підписанням Анкети Ви підтверджуєте, що не маєте ніяких медичних протипоказань, а Ваш фізичний та психологічний стан дозволяє Вам здійснити півторагодинну прогулянку містом без сторонньої допомоги і без будь-якої шкоди для себе.

10. Виконавець не забезпечує супроводження лікарів та охорони. Виконавець не надає спеціального супроводжуючого, який володіє професійними навичками надання допомоги та захисту Вашого здоров'я та майна, який має з собою спеціальні засоби або обладнання для цього.

11. Виконавець не несе відповідальності за збереження Ваших особистих речей протягом спектаклю.

12. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, яка спричинена Вашому майну, здоров'ю та життю третіми особами під час проведення спектаклю. Виконавець також не несе відповідальності за вплив на Вас шкідливих факторів (фактори ризику) під час проведення спектаклю, що виникають в навколишньому середовищі не з волі Виконавця. До шкідливих факторів (факторів ризику) належать: травмованість; вплив навколишнього середовища, в тому числі, засобів підвищеної небезпеки, таких як автомобілі та інші транспортні засоби; пожежна небезпека; біологічні впливи; психофізіологічні навантаження; небезпека опромінення; хімічні впливи; підвищена запиленість та загазованість; інші фактори.

13. Підписанням Анкети Ви підтверджуєте, що ознайомлені з ризиками, пов'язаними з проведенням спектаклю на вулицях міста та ознайомлені з мірами запобігання таких ризиків.

14. Виконавець не здійснює транспортні перевезення учасників спектаклю.

15. Підписанням Анкети Ви підтверджуєте, що Вам була завчасно надана вся необхідна інформація про послуги, які надає Виконавець (інформація про спектакль, про порядок його проведення та інша інформація) та інформація, пов'язана з охороною майна, життя та здоров'я під час проведення спектаклю.

16. Виконавець має право відмовитись від продовження спектаклю без відшкодування Вам збитків після початку спектаклю в наступних випадках:

a. якщо Ви протягом проведення спектаклю своїми діями створюєте загрозу безпеці іншим членам групи екскурсантів, а також інших особам, майну третіх осіб;

b. якщо особливості Вашого стану здоров'я проявились після початку спектаклю, що підтверджується медичними документами, а подальша Ваша участь в спектаклі загрожує життю та здоров'ю або життю та здоров'ю інших осіб

17. Спектакль-променад «Remote Kyiv» являє собою авторське художнє висловлювання. Ідеї а думки авторів, що транслюються, можуть не співпадати з думками глядачів.

18. Всі права на спектакль-променад «Remote Kyiv» (аудіо-твір та будь-які його частини, включаючи текст, виконання, сценарій та інші елементи захищені та належать відповідним підприємцям. Будь-яке використання та копіювання спектаклю (відтворення) та / або його елементів (частин) заборонено та карається відповідно до закону.

ТОВ «РЕВЕНЬЮ ПРОМОУШЕН» Директор ___________ Орловська К.В.


Додаток №2 до договору публічної оферти


АНКЕТА УЧАСНИКА П.І.Б.*_________________

Дата народження*________________________

Документ, що посвідчує особу *___________

Адреса проживання*_____________________

Контактний телефон*___________________________

e-mail*________________________________________

Facebook_________________________________________

Instagram_______________________________

Кількість отриманих комплектів обладнання*___________________

Як Ви про нас дізнались? Facebook/Вконтакті/Instagram/Преса/Радіо/Флаєр/Інще_____________

Підписуючи дану анкету я,___________________________ , підтверджую, що акцептую Договір публічної оферти про надання послуг з ТОВ «Ревенью Промоушен», що розміщений на сайті www.uzahvati.com.ua та у місці проведення Спектаклю. Також я погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати Правила участі (правила Спектаклю), які є невід'ємною частиною зазначеного Договору, і теж розміщені на сайті www.uzahvati.com.ua та у місці проведення Спектаклю.

З поміж іншого, я погоджуюсь і розумію, що, як Учасник, повністю несу відповідальність за своє життя та здоров'я та/або здоров'я інших учасників (у разі вчинення дій, що суперечать зазначеному Договору та вказаним Правилам участі (правилам Спектаклю).

Підписуючи дану анкету, я підтверджую що: мені виповнилося 18 років, я не перебуваю в стані алкогольного сп'яніння та/або під впливом наркотичних чи психотропних препаратів, у мене відсутні серцево-судинні захворювання (інфаркт міокарда, стенокардія, аритмія, операції на серці, наявність кардіостимулятора, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, ревматизм), та у мене ніколи не було різкого порушення мозкового кровообігу-(інсульт, параліч, парез, втрата свідомості), у мене відсутні захворювання легенів (бронхіальна астма, легенева недостатність, хронічні абструктівний захворювання легенів і т.д.), та у мене стійка нервова система, я не хворію на епілепсію та інші нервові захворювання, у мене відсутні психічні захворювання, я не страждаю на клаустрофобію, адміністрація не несе відповідальності за псування мого одягу і особистих речей під час Спектаклю, даю згоду на виконання прохань адміністратора, які стосуються Спектаклю.

Крім того, я надаю згоду ТОВ «Ревенью Промоушен» на обробку своїх персональних даних, зазначених в цій анкеті, в базі персональних даних даного Товариства, а також на використання фото-знімків спектаклю за моєї участі з метою популяризації заходу (в т.ч., але не виключно, у соціальних мережах).

Своїм підписом на даній анкеті я підтверджую, що письмово проінформований про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., цілях збору та обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані.

Дата підписання «_____ »____________________ 20______ р.

Підпис Учасника _______________________________

Хочете створити новий емоційний досвід разом?
Підписка